Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU TerazRock.com

1. Postanowienia ogólne

1.1. Neker Media sp. z o.o., 05-077 Warszawa, ul. Jodłowa 7, NIP 952-22-09-873, dalej zwaną „Sprzedawcą”, prowadzi za pośrednictwem strony internetowej TerazRock.com sprzedaż miesięcznika Teraz Rock, wydań dodatkowych, produktów związanych z tym tytułem oraz innych produktów.

1.2. Warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej TerazRock.com reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych. Podana cena jest ceną całkowitą za realizację zamówienia w przypadku zawarcia umowy o prenumeratę z wybraną dostawą na terenie Polski, w przypadku prenumeraty zagranicznej z dostawą pod wskazany adres poza granicami Polski. Przy wyborze innych produktów, zakupu jednego bądź kilku wydań magazynu Teraz Rock, bądź innych produktów znajdujących się w asortymencie sklepu do podanej ceny towaru/ów zostanie doliczony koszt wysyłki zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Kupującego według stawek wskazanych w trakcie składania zamówienia.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Przedmiotem zakupu na stronie internetowej TerazRock.com może prenumerata miesięcznika Teraz Rock, poszczególne numery miesięcznika Teraz Rock, wydania dodatkowe Teraz Rock, produkty związane z tym tytułem oraz inne produkty. 2.2. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej TerazRock.com informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.3. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranych produktów albo zawarcia umowy o prenumeratę.

2.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Kupujący może odstąpić od umowy o prenumeratę bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wydania magazynu Teraz Rock przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży każdego produktu kupionego w sklepie TerazRock.com bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu pojedynczego wydania magazynu Teraz Rock zgodnie z art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
3.4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (Formularz odstąpienia) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić otrzymany towar: Advertigo S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34.

3.5. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący zgodnie z wybranym przez siebie sposobem zwrotu rzeczy.

3.6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.7. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.

3.8. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

4. Płatności

4.1. Kupujący może dokonać płatności za pomocą platformy płatności internetowych PayU. Zapłata za towar następuje wówczas z uwzględnieniem zasad funkcjonowania tej platformy. Regulamin płatności PayU

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

4.3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy o prenumeratę bez konieczności wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu do dokonania wpłaty. W związku z brakiem zapłaty Sprzedający nie musi informować Kupującego o odstąpieniu od umowy.

5. Dostawa

5.1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego w przypadku zakupu produktów dostępnych w sklepie poza Prenumeratą. W przypadku umowy o prenumeratę magazyn Teraz Rock wysyłany jest po ukazaniu się każdego numeru zgodnie z harmonogramem wydawniczym.

5.2. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

5.3. Dostawa jest realizowana w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia. W przypadku umowy o prenumeratę dostawa magazynu Teraz Rock realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.4. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

5.5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

6. Reklamacje 

6.1.  Kupującego ma prawo złożyć reklamację za pomocą Formularza reklamacji

6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

6.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca. 

6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej TerazRock.com.

7.2. Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

7.3. Umieszczenie komentarza na stronie TerazRock.com wymaga podania adresu e-mail oraz podpisu (nick). Adres e-mail nie jest publikowany na stronie internetowej.

7.4. Umieszczenie komentarza na stronie internetowej TerazRock.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do umieszczenia komentarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu, który stanowi integralna część umowy sprzedaży lub umowy o prenumeratę.

8.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@TerazRock.pl

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

8.4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

8.5. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

8.6. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

8.7. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

8.8. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

8.10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8.11. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl